Info og praktiske oplysninger

Fødsel

Anmeldelse af fødsel skal ske til sognepræsten senest 14 dage efter fødslen (se dog nedenfor).

Forældre skal kun anmelde fødsel til sognepræsten, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I alle andre situationer sker anmeldelsen digitalt  fra jordemoder/hospital. 

Er forældrene ikke gift, skal en Omsorgs- og ansvarserklæring afleveres/sendes til sognepræsten. 

Blanketten kan hentes på www.personregistrering.dk, hvor der også er flere oplysninger om emnet. Omsorgs- og ansvarserklæringen skal være sognepræsten i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel.

Navngivelse

Barnet skal have navn i løbet af de første 6 måneder efter fødslen. Navngivning sker enten ved dåben eller ved anmeldelse til sognepræsten.

Når barnet navngives ved dåb, bliver det samtidig medlem af Den Danske Folkekirke. 

Se listen over godkendte navne på www.personregistrering.dk

Navneændring

De fleste former for navneændringer kan ske ved henvendelse til sognepræsten.

De navneændringer, som kræver ansøgning til Statsforvaltningen/Familiestyrelsen, er sognepræsten ligeledes behjælpelig med. 

På www.familiestyrelsen.dk kan man se hvilke navneændringer, der er mulige.

Dåb

Man henvender sig til sognepræsten for at aftale tidspunkt for dåb.

Barnets navn samt navn og adresse på fadderne (mellem 2 og 5) meddeles i forbindelse med en samtale med sognepræsten forud for dåben. 

Se listen over godkendte navne på www.personregistrering.dk

For at blive konfirmeret er det en betingelse, at barnet er døbt eller bliver døbt inden kofirmationen og har gået til konfirmationsforberedelse. 

Konfirmationsforberedelsen finder sted i det 7. skoleår hos sognepræsten.

Konfirmandindskrivning: Finder sted i slutningen af 6. klasse

Konfirmationsdato: Konfirmation i Stauning kirke finder altid sted første søndag i maj.

For at indgå ægteskab skal man have en prøvelsesattest, der ikke må være over 4 måneder gammel. En prøvelsesattest godtgør, at parterne opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. 

Man henvender sig til Borgerservice i den kommune, hvor en af parterne bor, for at få en ægteskabserklæring. Denne afleveres til Borgerservice, hvorefter der udstedes en prøvelsesattest, der afleveres til præsten/Kirkekontoret. 

Ægteskabserklæringen kan hentes på www.borger.dk

Man kan blive viet i Folkekirken, når mindst en af parterne er medlem af Folkekirken. 

Henvendelse om vielse sker til kirkekontoret eller den præst, man ønsker skal foretage vielsen. 

Et borgeligt indgået ægteskab kan senere få en kirkelig velsignelse.

Dødsfald skal de efterladte – senest 2 dage efter dødsfaldet – meddele til begravelsesmyndigheden (sognepræsten) i den afdødes bopælssogn. 

Hjælp til udfyldelse af dødsanmeldelsen fås ved henvendelse til en bedemand eller til sognepræsten. 

Ved kirkelig begravelse skal den, der sørger for begravelsen, træffe aftale med sognepræsten om tidspunktet. 

Begravelsesmyndigheden underskriver dødsanmeldelsen og underretter samtidig Skifteretten og Socialforvaltningen om dødsfaldet. 

Gravsted udtages ved henvendelse til graveren, tlf. 97 36 24 74.

Indmeldelse

Ved dåben bliver man optaget i Den Danske Folkekirke. 

Er man allerede døbt, kan indmeldelse/genindtræden finde sted ved personlig henvendelse til en præst. 

Udmeldelse

Ønsker man at udmelde sig af folkekirken, kan man henvende sig personligt til sognepræsten, eller man kan sende en skriftlig anmodning om udmeldelse hertil. 

Folkeregisteret får besked om udmeldelsen, og sognepræsten udfærdiger en ny attest, hvoraf det fremgår, at man er udmeldt af folkekirken. 

Ved udmeldelse af folkekirken mister man retten til medvirken af folkekirkens præster ved kirkelige handlinger, ligesom kirkens personale (organist, kordegn, kirketjener) heller ikke kan forventes at medvirke.  

Vi opfordrer til, at man ved udmeldelse orienterer sine pårørende om beslutningen og dens konsekvenser.